✍️Amandamenti i nënshkruar në mes të Prishtina REA dhe komunës së Kolashinit në kuadër të skemës së grantit “Tourism for Future” EU Eco-Label 🤝

 Prishtina REA (koordinator i projektit “Tourism for Future”) dhe Komuna e Kolashinit (partner i projektit “Tourism for Future”) kanë nënshkruar marrëveshjen e konsorciumit-amandamenti nr.01, e cila ka hyrë në fuqi më 29 dhjetor 2023, duke nënkuptuar se kontributi i bashkëfinancimit në emër të subjekteve përfituese të shpërblyera të përzgjedhura nga rajoni i Kolashinit do të mbulohet financiarisht nga Komuna e Kolashinit si pjesë e skemës së grantit “Tourism for Future” EU Eco-Label.🤝🇲🇪

Powered By EmbedPress