Lista e perfituesve te granteve

Lista e përfituesve të granteve Kemi kënaqësinë të publikojmë listen e përfituesve të granteve për thirrjen: ” TOURISM FOR FUTURE CERTIFIKIMI ME ECO-LABEL –MENAXHIMI I TURIZIMIT TË QËNDRUESHËM.” Kjo listë përfaqëson kulmin e një procesi rigoroz përzgjedhjeje dhe angazhimin e projektit tonë për të mbështetur aplikimet që përputhen me misionin dhe qëllimet tona. Ju inkurajojmë […]

Zhvillimi i produktit/shërbimit turistik duke përdorur etiketat ekologjike

Zhvillimi i produktit/shërbimit turistik duke përdorur etiketat ekologjike – Moduli i Trajnimit PËRSHKRIMI Ky modul trajnimi është krijuar për të ofruar një kuptim gjithëpërfshirës se si mund të përdoren eko-etiketat për të formuar dhe përmirësuar produktet dhe shërbimet turistike me një theks të fortë në qëndrueshmërinë dhe përgjegjësinë mjedisore. Në botën e sotme, udhëtarët e […]

Standartet ndërkombëtare miqësore me mjedisin, Trashëgimia Kulturore, Natyra dhe Mjedisi si vlerë e Eko-Turizmit

Standartet ndërkombëtare miqësore me mjedisin, Trashëgimia Kulturore, Natyra dhe Mjedisi si vlerë e Eko-Turizmit – Modul Trajnimi PËRSHKRIMI Moduli i trajnimit mbi “Standardet ndërkombëtare miqësore me mjedisin, trashëgiminë kulturore, natyrën dhe mjedisin si vlerë eko-turizmit” është krijuar për t’u ofruar pjesëmarrësve një kuptim gjithëpërfshirës se si eko-turizmi, standardet ndërkombëtare, trashëgimia kulturore dhe ruajtja e natyrës […]

Sistemi i Menaxhimit Efektiv të Qëndrueshëm dhe Eko-Zhvillimit

Sistemi i Menaxhimit Efektiv të Qëndrueshëm dhe Eko-Zhvillimit – Moduli i Trajnimit PËRSHKRIMI Ky modul trajnimi është krijuar për të shpjeguar konceptin e qëndrueshmërisë, prezanton ndikimin e turizmit, pajis pjesëmarrësit me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të udhëhequr dhe menaxhuar organizatat në një mënyrë që promovon qëndrueshmërinë, minimizon ndikimin mjedisor dhe maksimizon përfitimet ekonomike […]