ECO LABEL - Pyetësori për vetëvlerësim

Prishtina REA, ë bashkëpunim me Institutin IPER, komunën e Kolashinit dhe Gjeravicën, po zbaton projektin “Tourism for Future”, i mbështetur nga Programi për Bashkëpunim Ndërkufitar Mali i Zi-Kosovë, në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Para-Aderimit (IPA II), me qëllim në, ndër të tjera, në ofrimin e mbështetjes për bizneset turistike (akomoduese) nga rajoni i Pejës dhe Kolashinit drejt vlerësimit, promovimit dhe praktikimit të kulturës së re të punës të standardeve të eko-zhvillimit dhe certifikimit me standardin ndërkombëtar të Etiketës Eko të BE-së.

Përpara nisjes së thirrjes për aplikim, projekti ‘Tourism for Future’ po ndërmerr Anketën e Menaxhimit të Qëndrueshëm të Turizmit, ndërsa përmes këtij Pyetësori të Vetëvlerësimit ECO LABEL, drejtuar ofruesve turistikë-akomodues, projekti synon të vlerësojë gatishmërinë e biznesit turistik ndaj eko. -çertifikimet e etiketës, duke i lejuar ata të vetëvlerësojnë nëse plotësojnë kërkesat e nevojshme për marrjen e Certifikatës Ndërkombëtare të Etiketës Eko të BE-së dhe ose përgatitjen për ndërhyrjet e kërkuara.
Certifikimi standard i ECO-LABEL – si mjet i menaxhimit të turizmit të qëndrueshëm fokusohet kryesisht në: i) Infrastrukturë (energji, ujë, mbetje), ii) Mjedis, iii) Trashëgimia Kulturore, iv) Furnizimi agro-ushqimor/lokal, v) Kapaciteti i menaxhimit të turizmit të njohura si vlerat e eko-turizmit.