eu ecolabel

Shenja zyrtare vullnetare për përsosmërinë mjedisore në Bashkimin Evropian quhet “EU Ecolabel“. Ecolabel-i i BE-së, i cili u krijua në 1992 dhe njihet në të gjithë Evropën dhe botën, certifikon mallra që kanë një efekt të ulët mjedisor të garantuar, të vërtetuar në mënyrë të pavarur. Standardet e larta mjedisore duhet të plotësohen nga produktet dhe shërbimet gjatë gjithë ciklit të tyre jetësor, nga nxjerrja e lëndëve të para deri te prodhimi dhe shpërndarja e deri te asgjësimi, në mënyrë që të marrin etiketën ekologjike të BE-së. Shenja gjithashtu inkurajon kompanitë të zhvillojnë produkte inovative që janë të qëndrueshme, të lehta për t’u riparuar dhe të riciklueshme.

Industria mund të ofrojë zëvendësues të mirëfilltë dhe të besueshëm eko-miqësorë për mallrat konvencionale nëpërmjet Ecolabel-it të BE-së, duke u dhënë konsumatorëve fuqinë për të marrë vendime të arsimuara dhe për të marrë pjesë aktive në tranzicionin drejt një ekonomie më të gjelbër.

Marrëveshja e Gjelbër Evropiane identifikon sfidat më të mëdha mjedisore të kohës sonë, të tilla si arritja e neutralitetit klimatik deri në vitin 2050, kalimi në një ekonomi rrethore dhe arritja e ambicies së ndotjes zero për një mjedis pa toksikë. Zgjedhja dhe promovimi i produkteve të BE-së Ecolabel jep një kontribut të vërtetë në këto sfida. Palët e interesuara mund të marrin pjesë gjithashtu në përpjekjet përkatëse të Komisionit Evropian, të tilla si Premtimi i Konsumit të Qëndrueshëm dhe Pakti i BE-së për Klimën, duke u bashkuar ose duke e bërë më të dukshëm sistemin e Ecolabel-it së BE-së.