Tourism for Future

Objektivi i përgjithshëm

Tourism for Future

Objektivi i përgjithshëm: Kontributi në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm ndërkufitar përmes rrjetëzimit, futjes së standardeve të çelësit të gjelbër dhe eko standardeve, përmirësimit të konkurrencës dhe promovimit të përbashkët. 

Impakti është promovimi i pjesëmarrjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që synojnë sistemet e certifikimit të BE-së, në veçanti, Ecolabel-in e BE-së dhe EMAS-in me synim përshtatjen e pajtueshmërisë të nevojshme për të kërkuar skema certifikimi përkatëse dhe të arritshme të njohura ndërkombëtarisht.

OBJEKTIVAT SPECIFIKE

Rritja e demonstrimit të qëndrueshëm të menaxhimit efektiv të sistemit të ekoturizmit në zonën ndërkufitare duke pasur parasysh çështjet mjedisore, socio-ekonomike, cilësinë, shëndetin dhe sigurinë, si dhe certifikimin dhe kapacitetet standarde ndërkombëtare të etiketave Eko.

Rritja e përfitimeve sociale dhe ekonomike për komunitetin lokal dhe zvogëlimi i ndikimeve negative, në aspektin kyç të punësimit të banorëve vendas, duke mbështetur iniciativat lokale dhe mundësitë për sipërmarrësit vendas për të plotësuar sistemin e eko zhvillimit.

Rritja e përfitimeve për trashëgiminë kulturore, mjedisin, trashëgiminë natyrore, energjinë, mbetjet, ujin, shtigjet ekologjike, produktet miqësore dhe ndërveprimin midis turistëve dhe kafshëve të egra si vlerë e shtuar e ekoturizmit dhe unifikimi i kësaj lidhjeje turistike.

Rritja e modernizimit dhe ndërveprimit të TIK-ut me tregun ndërkombëtar të sektorit agro-ushqimor.

Qëndrueshmëria e veprimit

Projekti “Tourism for Future” synon të krijojë një transformim të rëndësishëm në zonën ndërkufitare të Pejës dhe Kolashinit. Rezultatet e qëndrueshme të projektit, të cilat përfshijnë ndërtimin e kapaciteteve, certifikimin e etiketës ekologjike dhe praktikat e qëndrueshme të turizmit, kanë synim të integrohen në industrinë vendase të turizmit. Kjo përpjekje gjithëpërfshirëse përfshin aktorë të ndryshëm si bizneset lokale, operatorët turistikë dhe kujdestarët e trashëgimisë kulturore.

E udhëhequr nga Prishtina REA në partneritet me IPER, Komunën e Kolashinit dhe Gjeravicën, me mbështetjen e Komunës së Pejës, kjo përpjekje dyvjeçare fokusohet në turizmin e qëndrueshëm, inovacionin dhe bashkëpunimin ndërkufitar. Rezultatet e parashikuara përfshijnë një ekosistem turistik më fleksibil dhe të ndërlidhur, duke nxitur rritjen ekonomike dhe përgjegjësinë mjedisore.

Plani i Komunikimit dhe Vizibilitetit

Plani i komunikimit dhe vizibilitetit së projektit ka përcaktuar qartë grupet e synuara, instrumentet që do të përdoren për të tërhequr këto objektiva dhe burimet e balancuara që duhen dedikuar për të arritur rezultatet e pritshme.

Mjeti dhe kanalet dhe aktivitetet e tyre nën vizibilitetin dhe komunikimin dhe planin përfshijnë një qasje strategjike dhe të detajuar në lidhje me:

 • Marka, identiteti dhe slogani (vizual),
 • Faqja e internetit e projektit në dy gjuhë,
 • Platforma online e Komunikimit të Integruar të Turizmit
 • Kanalet e mediave sociale (Facebook, Instagram, LinkedIn)
 • Fushata informative, materiale, ngjarje, konferenca, vizita, takime të palëve të interesuara,
 • Video, material audio-vizual, infografikë, galeri dhe prodhime të tjera, duke përfshirë median dhe animacionin,
 • Shtypi dhe media, të tilla si njoftime për shtyp në lidhje me seminarin më të madh të programit të trajnimeve, certifikimeve, publikimeve, fletë informative, fletët e të dhënave, broshurës, posterave, ngjarjeve, festivaleve, shtigjeve ekologjike dhe ceremonive,
 • Komunikimi dhe vizibiliteti i materialeve të ngarkuara në internet, të tilla si fletë të dhënash, broshurë, postera, katalogë, profile, manuale, etj.,
 • Video reklama, video udhëzimesh, materiale promovuese në media sociale, video dokumentarë,
 • Ekranet, të tilla si banderola, që mbajnë shenjat CBC-së për të gjitha ngjarjet që lidhen me programin,
 • Furnizime, vegla, CD dhe pajisje të blera nga fondet e programit CBC,
 • Stacionare, kartëvizita, letra me letra, firma e-mail, ngjitëse, fletore, stilolapsa etj.

 

Rezultatet e pritshme

Seti i Menaxhimit të Qëndrueshëm Efektiv i promovuar, projektuar dhe instaluar në 70 biznese të orientuara nga turizmi

Rritja e ndërgjegjësimit të të paktën 40 bizneseve hoteliere në rajonin ndërkufitar në lidhje me kulturën e sistemit të eko-zhvillimit

Procesi i Standardeve Ndërkombëtare Miqësore të Çertifikimit dhe Eko-Turizmit i mbështetur, si vlerë eko-turizmit koncepte të reja në zhvillim (20 subjekte të orientuara drejt turizmit të certifikuara)

Zhvillimi dhe instalimi i Platformës së Integruar të Turizmit dhe Komunikimit ndër-rajonal (një platformë CBC e përbashkët në internet)

Qasje e përmirësuar në rrjetet e orientuara ekonomike kulturore, Lehtësimi i hapjes së zhvillimit ndërrajonal dhe promovimi i ushqimit dhe pijeve lokale etno dhe tradicionale përmes dy festivaleve ndërkufitare (CB) dhe dy shtigjeve ekologjike (rreth 60 pakse biznesi) ​

Grupet e synuara

Sektori i turizmit përreth, aktorët e biznesit të orientuar drejt turizmit, biznesi i vogël dhe familjar rural, organizatat turistike, operatorët turistikë. Specialisti i auditimit të etiketës Eco-label, komunitetet ndërkufitare, departamentet përkatëse komunale lokale, organizatat turistike që veprojnë, atraksionet e vjetra arkeologjike dhe rurale të trashëgimisë kulturore, organet kombëtare të tregtisë, industrisë dhe turizmit.

Përfituesit Final

Hotele, restorante, prodhues familjarë agro-ushqimor, operatorë investues në turizëm, menaxhim dhe personel i hoteleve dhe restoranteve, auditorë certifikues të Eco-label.

Në partneritet me:

Komuna e Kolashinit

INSTITUTI PËR SIPËRMARRJE DHE ZHVILLIM EKONOMIK

Shoqata bjeshkatare Gjeravica 1928 PEJë - Kosovë

Tourism Links: