Sistemi i Menaxhimit Efektiv të Qëndrueshëm dhe Eko-Zhvillimit – Moduli i Trajnimit

PËRSHKRIMI

Ky modul trajnimi është krijuar për të shpjeguar konceptin e qëndrueshmërisë, prezanton ndikimin e turizmit, pajis pjesëmarrësit me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të udhëhequr dhe menaxhuar organizatat në një mënyrë që promovon qëndrueshmërinë, minimizon ndikimin mjedisor dhe maksimizon përfitimet ekonomike dhe sociale. Mësoni të integroni praktikat e qëndrueshme dhe sistemet e eko-zhvillimit në qasjen tuaj të menaxhimit dhe të kontribuoni për një të ardhme më të ndërgjegjshme dhe të begatë për mjedisin.

Ky modul fokusohet në:

Ai synon të promovojë arritjen e ekuilibrit të qëndrueshëm midis natyrës, njerëzve dhe biznesit, duke minimizuar ndikimet negative dhe duke maksimizuar përfitimet pozitive!

AUDIENCA E SYNUAR

Përmbajtja e trajnimit

CERTIFIKIMI

Pjesëmarrësit që përfundojnë me sukses kursin do të marrin një Certifikatë pjesëmarrjeje në Menaxhim efektiv të qëndrueshëm dhe Sistemi i Eko-Zhvillimit.

KOHËZGJATJA: Ky trajnim zgjat 5 ditë.

AFATI: 27 Tetor, 2023.