Standartet ndërkombëtare miqësore me mjedisin, Trashëgimia Kulturore, Natyra dhe Mjedisi si vlerë e Eko-Turizmit – Modul Trajnimi

PËRSHKRIMI

Moduli i trajnimit mbi “Standardet ndërkombëtare miqësore me mjedisin, trashëgiminë kulturore, natyrën dhe mjedisin si vlerë eko-turizmit” është krijuar për t’u ofruar pjesëmarrësve një kuptim gjithëpërfshirës se si eko-turizmi, standardet ndërkombëtare, trashëgimia kulturore dhe ruajtja e natyrës dhe mjedisi kryqëzohen për të krijuar përvoja të qëndrueshme dhe pasuruese turistike. Ekoturizmi promovon vlerat e natyrës, ruajtjen e trashëgimisë kulturore, mirëmbajtjen e strukturës sociale dhe mirëqenien e komuniteteve lokale, përfitimet e kënaqësisë në natyrë dhe pjesëmarrjes në turizmin lokal. Ai rrit ndërgjegjësimin dhe promovon njohuritë për mjedisin në nivel global.

Ky modul fokusohet në:

Qëllimi i këtij trajnimi është të pajisë pjesëmarrësit me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të udhëhequr dhe menaxhuar organizatat në një mënyrë që promovon qëndrueshmërinë, minimizon ndikimin mjedisor dhe maksimizon përfitimet ekonomike dhe sociale në kontekstin e eko-turizmit dhe trashëgimisë kulturore. Duke u fokusuar në standardet ndërkombëtare eko-miqësore, trashëgiminë kulturore, natyrën dhe mjedisin, trajnimi synon të nxisë një kuptim më të thellë të parimeve që mbështesin turizmin e përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm për mjedisin.

AUDIENCA e synuar

PËRMBAJTJA E TRAJNIMIT

Këto tema ofrojnë një përzierje fushash specifike, të fokusuara brenda standardeve ndërkombëtare miqësore ndaj mjedisit dhe temave më të gjera që përfshijnë parimet dhe praktikat e trashëgimisë kulturore, natyrës dhe mjedisit si vlerë eko-turizmit.

CERTIFIKIMI

Pjesëmarrësit që përfundojnë me sukses kursin do të marrin një Certifikatë pjesëmarrjeje në standardet ndërkombëtare Eko-miqësore, trashëgiminë kulturore, natyrën dhe mjedisin si vlerë eko-turizmit.

KOHËZGJATJA: Ky trajnim zgjat 5 ditë.

AFATI: 27 Tetor, 2023.