Statistikat e përmbledhura nga pjesmarrja në 3 modulet e trajnimeve të implementuara në Pejë dhe Kolashin