Prishtina REA, në bashkëpunim me Institutin IPER, komunën e Kolashinit dhe Shoqatën Gjeravica nga Peja, po implementojnë projektin “Tourism for Future”, i mbështetur nga Programi për Bashkëpunim Ndërkufitar Mali i Zi-Kosovë, nën Instrumentin për Asistencën e para-afrimit (IPA II), duke synuar, ndër të tjera, ofrimin e mbështetjes për bizneset nga turizmi (entitete akomoduese) nga rajoni i Pejës dhe Kolashinit drejt vlerësimit, promovimit dhe praktikimit të kulturës së re të punës të standardeve të eko-zhvillimit dhe certifikimit me standardin ndërkombëtar EU Eco Label.

Certifikimi me Standardin ECO-LABEL– si mjet i Menaxhimit të Turizmit të Qëndrueshëm fokusohet kryesisht në:

  1. Infrastrukturë (energjia, uji, mbeturinat),
  2. Mjedis
  3. Trashëgimia Kulturore,
  4. Furnizimi lokal/agro-ushqimor,
  5. Kapaciteti i menaxhimit të turizmit i njohur si vlerat e eko-turizmit.

 

Më shumë informacion rreth thirrjes, ju lutemi shihni më poshtë: